stripordie

22 teksty – auto­rem jest stri­por­die.

Często za­daje­my so­bie py­tanie: "Dlacze­go oso­by, które krzyw­dzą żyją dłużej i mają "szczęście" w życiu, a te dob­re oso­by tak szyb­ko odchodzą?"
Dzieje się tak, bo Bóg da­je szan­se tym "złym" ludziom na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 września 2012, 01:03

naj­wspa­nial­szą rzeczą jaką mogą zro­bić dla Ciebie wro­gowie, to wyśmiewać się z Ciebie, bo prze­cież śmiech to zdrowie. 

aforyzm • 4 lipca 2012, 00:08

dźwięki

Dziw­ne uczucie.
Pa­re dżwięków,
a ty­le uczuć.

Rze­ka kończąca się wo­dos­pa­dem.
Ko­niec czy początek.
amor et tra­goedia ?

Pomyśl.
Słyszysz?
Tak to cisza.
To wyczerpanie.
To rezygnacja. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 listopada 2011, 22:26

Za­dałam so­bie sprawę z te­go, że tęskni­my tyl­ko za naj­ważniej­szy­mi osobami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2011, 21:20

Słowo "przep­raszam" jest "jednorazowe". 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 lutego 2011, 19:24

Codzien­nie była blis­ko Niego. Miała Go na wy­ciągnięcie ręki. Równocześnie z każdym dniem czuła, że Go tra­ci. Sa­ma nie wie­działa dlacze­go. Widziała tyl­ko, że po mi­mo wszys­tko nig­dy Go nie ut­ra­ci. Wręcz prze­ciw­nie. Te wszys­tkie trud­ności tyl­ko Ich wzmocnią. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lutego 2011, 01:03

Ilość po­kona­nych trud­ności w dążeniu do ce­lu jest równa je­go wartości. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 lutego 2011, 23:45

Cza­sami na­wet nie zda­jemy so­bie spra­wy z te­go, jak bar­dzo jes­teśmy pod­bni do oso­by, której nienawidzmy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 stycznia 2011, 00:29

Po­kochała go za to, że nie był ideałem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 stycznia 2011, 01:16

Była gwieździs­ta noc. Sie­działa w fo­telu sa­molo­tu, wpat­rzo­na w gwiaz­dy za ok­nem. Była nie obec­na. Wie­działa, że jest da­leko od niego, ale na­dal czuła je­go za­pach. Widziała je­go błękit­ne oczy i śliczny [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 stycznia 2011, 02:14
stripordie

1. Uśmiech to podstawa mojego życia,chociaż nie zawsze jest on możliwy. 2. Nie na widzę kiedy ktoś jest dwulicowy i nie umie przyznać się do winy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

stripordie

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność